Afgelopen donderdagmiddag 4 juni werd bij DordtYart in Dordrecht onder de titel “Duurzame inzetbaarheid: Survival of the fittest?” een themabijeenkomst gehouden over duurzame inzetbaarheid in de metaal en industrie. Organisator Deltametaal had sprekers, aangesloten bedrijven en betrokken partijen uitgenodigd, en met Kees van Berchum van ANiMO advies als dagvoorzitter werden diverse presentaties gehouden en discussies gevoerd.

150604_DM1Stichting Deltametaal is een samenwerkingsverband tussen metaalbedrijven in de regio Rijnmond, en wil in haar rol als arbeidspool, opleider, uitzender, bemiddelaar en adviseur in de metaalbranche initiatieven ontplooien om o.a. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te vergroten. Caroline van Wessem, senior HR consulent bij Deltametaal, licht in haar introductie van de bijeenkomst nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid toe.

 

150604_DM2Vervolgens houdt Willem de Lange, onderzoeker en lector HRM bij Avans Hogeschool, een presentatie over “Duurzame inzetbaarheid in de metaal“. Vanuit zijn definitie van een duurzame medewerker (competent, betrokken, tevreden en gezond) beschrijft hij o.a. de aandachtsgebieden Opleiding & Ontwikkeling, Motivatie & Energiebronnen, Arbeidsrelatie & -voorwaarden, resp. Vitaliteit & Arbeidsomstandigheden waaraan gewerkt moet worden om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, en daarmee die van de organisatie, te vergroten.

150604_DM3Anton Slofstra, directeur brandweer bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vertelt daarna over best practises bij de brandweer rondom tweede loopbaanbeleid voor repressiemedewerkers. Hij schetst de ‘gouden ketting’ waar het vroegere Functioneel LeeftijdsOntslag toe leidde, en benoemt de ‘loopbaandriehoek’ met de medewerker, de leidinggevende en P&O als de drie partijen die het voortouw moeten nemen in duurzame inzetbaarheid. Waarbij het van het grootste belang is dat de medewerker zelf de verantwoordelijkheid neemt (en voelt) voor zijn of haar loopbaan.

Als derde spreker presenteert Hugerien van Steenis van ANiMO advies het ‘dashboard duurzame inzetbaarheid‘, waarin zij laat zien aan welke knoppen de organisatie kan draaien om duurzame inzetbaarheid te beïnvloeden. Daarbij introduceert zij nieuwe termen als ‘learning agility‘ en ‘wendbaarheidsindex‘. 150604_DM4Deze index geeft een soort kwantitatief oordeel over de mate waarin een organisatie en haar medewerkers wendbaar zijn binnen de turbulentie van de markt waarbinnen zij opereren. Kees van Berchum gaat aan de hand van deze index vervolgens de interactie met de deelnemers aan, om te peilen hoe wendbaar de deelnemende organisaties zijn. De uitkomst is divers: er zijn organisaties die flink aan de bak moeten om hun wendbaarheid op peil te krijgen, maar er zijn ook organisaties die – met de nodige marges – nogal hoog scoren, en zich zouden kunnen afvragen of zij in de toekomst hun dynamische en wendbare medewerkers wel voldoende kunnen bieden!

150604_DM5Als laatste deelt Caroline van Wessem de ervaringen van Deltametaal met de deelnemers aangaande de eerste initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid. Marco de Korte, directeur Deltametaal, sluit de middag af met een korte toelichting op de positie en missie van Deltametaal, en schetst de huidige ontwikkelingen en kansen voor de organisatie en haar partners. En hij geeft aan dat deze inspirerende en leerzame middag wellicht een vervolg krijgt later dit jaar. Daar sluiten we ons als sparring partner van Deltametaal graag bij aan.

 

En hoe zit dat nu met de vraag of duurzame inzetbaarheid ook ‘survival of the fittest‘ betekent? Niet in de zin van ‘de sterkste overleeft’, of de ‘slimste’ , maar meer zoals Darwin het zelf ook bedoelde: “wie zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden heeft de beste kansen”!