Onder de titel ‘Leiding geven door loslaten’ is vorige week een teamdag georganiseerd voor leidinggevenden van de brandweer van een VeiligheidsRegio. Na de laatste reorganisatie is er een nieuw team van Clusterhoofden ontstaan, dus teamontwikkeling is het belangrijkste doel van de dag. En waar medewerkers bij de brandweer de situatie, vanuit het belang aan de ‘warme kant’, graag onder controle hebben, is ‘loslaten en delegeren’ een extra belangrijk thema.

1506-rollen_brw_leiderschapLeidend voor de ontwikkeling van deze teamdag is de visie van de NVBR op HRM en leiderschap bij de brandweer in Nederland. Vanuit deze visie zijn in het brandweerveld voor alle leiders op operationeel, tactisch en strategisch niveau zes rollen gedefinieerd voor persoonlijk leiderschap. Tijdens de teamdag worden deze zes rollen benoemd, uitgewerkt en (h)erkend, en wordt de relatie tot loslaten en delegeren gelegd.

Aan de hand van een meting Teamontwikkeling kijkt ieder individu in het team waar hij of zij momenteel staat, en in welke richting deze zich dient te ontwikkelen t.a.v. van de verschillende rollen. Daarbij is extra aandacht voor de leiderschapsrol ‘De Veranderaar‘. De leider moet zelf (leren) wendbaar en weerbaar te zijn, en moet ook de medewerkers aan wie leiding gegeven wordt hiertoe inspireren. Een belangrijk issue in deze context is ‘learning agility’, een soort van gretigheid om nieuwe dingen te willen leren, en nieuwe manieren van werken te willen uitproberen, om zo beter met alle veranderingen in de werkomgeving om te leren gaan.

Als laatste doet het team een oefening ‘de hitte opzoeken‘, om zodoende de uitkomsten van de eerdere Meting Teamontwikkeling verder aan te scherpen. Daarmee wordt, alvorens het informele deel begint, de teamdag afgesloten, waarbij zowel visie als motivatie is gevonden t.a.v. de verdere ontwikkeling van individu en team.